See How Her Celeb Friends Reacted

Pic! Actress Zola Nombona Is Pregnant: See How Her Celeb Friends Reacted! Congrats are in order for the Lockdown actress who is pregnant with her first child.

Taking to Instagram on Valentine’s Day morning, Zola shared the beautiful news of her pregnancy to her unsuspecting fans who then showered her with love. Zola captioned the photo with a beautiful poem in Xhosa.

View this post on Instagram

Nalo uthando luchuma. Mhlaba wam uguquke wadala. Singqi sakho esivakala unyawo lwakho lungeka chiki phantsi. Suku lwakho lokufika kuyo zisa inyikima neendudumo kuba iNkosi ayifiki kungavakali. Lizwi lakho liyakufana nhe culo ekudala ndilinqwenela, kube kungekho mculi emhlabeni ongaliqamba. Mehlo akho ayokususa iinkungu ekudala zivale awam. Ncumo lwakho luyosula zonke iinyembezi zezihlwele. Isandla sakho siyokund’omeleza unaphakade. Undithwese amandla ebendingazi ukuba ndingakwazi ukuwamela. Mzimba wam uwuguqule kwabetha iintliziyo ezimbini ngaxesha nye. Fika themba lam. Ndiyazi uThixo nhe Zinyanya bakuphathise uThando, Ulonwabo, uLwazi olunzulu, ukukhanya, amathamsanqa kunye namaCebo amahle. Isizwe siyotsho sime kakuhle ♥️ Ayakuthanda uMama #Valentines2020♥️

A post shared by Zola (@znombona) on

Zola has been rumored to be dating actor and producer Mandla N’ Ncgongwane for a while but they have never confirmed the speculations. She has kept her dating life private and we have a feeling we won’t know the baby’s father for a while.

Amongst those who showed her love were her celebrity friends who send her sweet congratulatory messages. See the messages below.